Ładowanie strony
Zadzwoń do Family Medica
Umów wizytę 508 088 866
Godziny otwarcia przychodni
Godziny otwarcia Zobacz
Piątek - 01-12-2023 Aleksandra Prystora7:00 - 21:00 Herbu Oksza7:00 - 18:00 Dowiedz się więcej
 • Czcionka
  A A A
 • Kontrast
  A A

Regulamin Organizacyjny

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 FAMILY MAEDICA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

I. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotu

II. Postanowienia ogólne

III. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

V. Organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

VI. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

VII. Prowadzenie dokumentacji w podmiocie, wysokość opłat za jej udostępnianie

VIII. Wysokość opłat za udzielenie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych

IX. Prawa i obowiązki pacjenta

X. Obowiązki podmiotu w razie śmierci pacjenta

XI. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

XII. Postanowienia końcowe

I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA

§ 1

1. Podmiot prowadzący działalność leczniczą – Family Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie: 

 • obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności ustawy o działalności leczniczej i aktów wykonawczych do tej ustawy; ustawy o zawodach lekarza; ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw,
 • wpisu Podmiotu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Podmiot kieruje się w szczególności zasadami wynikającymi z:

 • ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 112, poz. 654, ze zm.), 
 • ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 roku Nr 277, poz. 1634  ze zm.), 
 • ustawy z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z  2011 roku, Nr 174, poz. 1039ze zm.), 
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027  ze zm.), 
 • ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), 
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473 ze zm.), 
 • aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Family Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  w dalszej części niniejszego Regulaminu zwany „Podmiotem”.

2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Family Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu, jako „Family Medica”. 

§ 3

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie.

2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

 • cele i zadania Podmiotu;
 • strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
 • rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym jego przebieg i miejsce udzielania świadczeń; 
 • prowadzenie dokumentacji w Podmiocie;
 • organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania między tymi komórkami;
 • prawa i obowiązki pacjenta, w tym prawa Pacjenta w zakresie składania skarg i wniosków oraz obowiązki Podmiotu w razie śmierci pacjenta;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
 • sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

§ 4

Siedzibą Podmiotu jest Miasto Stołeczne Warszawa, gmina Ursus.

§ 5

1. Obszar działania Podmiotu obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zlokalizowane pod adresami:

–  ul. Aleksandra Prystora 4 lok. 4 ,  02-497 Warszawa,

– ul. Herbu Oksza 2 U1, 02-495 Warszawa.

3. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformacyjnych lub systemów łączności są: 

–  ul. Aleksandra Prystora 4 lok. 4 ,  02-497 Warszawa,

– ul. Herbu Oksza 2 U1, 02-495 Warszawa.

4. Podmiot może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 6

Celem Podmiotu jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – leczniczych usług specjalistycznych, usług w domu pacjenta, usług rehabilitacyjnych – służących ratowaniu życia, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych.

§ 7

1. Do zadań Podmiotu należy w szczególności:

 • udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności – diagnostyka i leczenie w zakresie dziedzin medycznych poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 • diagnostyka i leczenie w domu pacjenta; 
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy;
 • współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami;
 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej;
 • działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
 • współudział w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

1. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego to ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie poniższych Poradni i Pracowni Specjalistycznych:

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia lekarza rodzinnego

Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Punkt pobrań

Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Dział (pracownia) fizjoterapii

Poradnia pediatryczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia psychologiczna

Zespół rehabilitacji domowej

Poradnia USG

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci 

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia dietetyczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna dla dzieci

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO;

§ 9

1. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego stanowią:

 • Jednostki organizacyjne
 • Komórki organizacyjne:
 1. działalności medycznej 
 2. działalności pozamedycznej 

2. Jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są wymienione w § 10 niniejszego regulaminu.

3. Komórki organizacyjne działalności medycznej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są wymienione w § 11 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu.

4.  W skład komórki organizacyjnej działalności pozamedycznej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzą:  

 • Rejestracja
 • Administracja 

§ 10

1. W skład Family Medica wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

 • Family Medica mieszczące się w Warszawie przy ul. A. Prystora 4 lok.4 ,
 • Family Medica mieszczące się w Warszawie przy ul. Herbu Oksza 2 U1.

2. Do zadań jednostki organizacyjnej Family Medica należy w szczególności: 

 • realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań Family Medica przydzielonych w oparciu o postanowienia Regulaminu, ustawę o działalności leczniczej lub inne obowiązujące przepisy oraz uchwały osób zarządzających Podmiotem lub zarządzenia Dyrektora; 
 • inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Family Medica; 
 • opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego Family Medica na dany rok, realizacja zadań wynikających z tych planów oraz innych programów przyjętych w Family Medica; 
 • działanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez daną jednostkę organizacyjną; 
 • opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań, zleconych przez Dyrektora oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma właściwych organów administracji publicznej w zakresie zadań danej jednostki organizacyjnej; 
 • prowadzenie bazy danych obejmującej sfery działalności Podmiotu w zakresie działania danej jednostki organizacyjnej; 
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji; 
 • przestrzeganie zasad zarządzania jakością, w tym misji i celów strategicznych Podmiotu; 

§ 11

1. W strukturę organizacyjną Family Medica mieszczą się w lokalu przedsiębiorstwa leczniczego – w Warszawie, przy ul. A. Prystora 4/4  wchodzą: 

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia lekarza rodzinnego

Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Punkt pobrań

Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Dział (pracownia) fizjoterapii

Poradnia pediatryczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia psychologiczna

Zespół rehabilitacji domowej

Poradnia USG

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci 

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia dietetyczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna dla dzieci

2. W strukturę organizacyjną Family Medica mieszczą się w lokalu przedsiębiorstwa leczniczego – w Warszawie, przy ul. Herbu Oksza 2 U1 wchodzą:

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień

Punkt pobrań

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia lekarza rodzinnego

Poradnia pediatryczna

Poradnia chorób wewnętrznych

§ 12

1. Do zakresu czynności poszczególnych poradni specjalistycznych należy wykonywanie świadczeń medycznych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie danej dziedziny medycyny. 

§ 13

1. Do zakresu czynności pracowników Podmiotu należy w szczególności: 

 • wykonywanie zadań i obowiązków określonych w regulaminach funkcjonowania komórki organizacyjnej, w której pracownik świadczy pracę; 
 • wykonywanie zadań i czynności wskazanych w zakresie czynności ustalonych w ramach zawartej z pracownikiem indywidualnej umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług; 
 • przestrzeganie ustalonych w Podmiocie zasad, porządku i organizacji; 
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 
 • przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych; 
 • okazywanie uprzejmego, życzliwego stosunku do pacjentów, wyrażającego się m.in. w okazywaniu im szacunku i pozostawaniu w gotowości do udzielenia pomocy;
 • zachowanie w tajemnicy informacji i danych objętych ochroną na podstawie ustaw o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych lub innych aktów prawnych zobowiązujących pracownika na określonym stanowisku do zapewnienia ochrony określonych informacji; 
 • dbałość o dobro Podmiotu i jego mienie; 
 • właściwa współpraca z pracownikami i innymi osobami zatrudnionymi w Podmiocie; 
 • wykonywanie poleceń przełożonych dotyczących powierzonej pracy. 

2. Poza czynnościami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu do zakresu czynności niżej wymienionych pracowników należy: 

 • lekarze i inni pracownicy z wyższym wykształceniem medycznym w zakresie działalności podstawowej Podmiotu – wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz czynności medycznych odpowiadających posiadanym przez pracownika kwalifikacjom zawodowym, z uwzględnieniem aktualnych zasad, standardów i procedur postępowania medycznego obowiązującym w poszczególnych dziedzinach medycyny; 
 • osoby wykonujące zawód pielęgniarki, położnej lub zatrudnione / współpracujące na stanowiskach pielęgniarek, położnych specjalistek – wykonywanie czynności medycznych związanych z opieką nad pacjentem i jego pielęgnacją oraz świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarki i położne samodzielnie, na zasadach określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej; 
 • pracownicy zatrudnieni lub współpracujący m.in. na stanowiskach rejestratorek medycznych, sekretarek medycznych, statystyków medycznych, dietetyczki – wykonywanie czynności związanych z ewidencją pacjenta, gromadzeniem i prowadzeniem dokumentacji medycznej, rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, sporządzaniem dokumentacji statystycznej, obsługą komórek organizacyjnych działalności podstawowej; 
 • pozostali pracownicy lub współpracujący w ramach działalności podstawowej Przychodni – wykonywanie czynności związanych z obsługą pacjenta, wykonywaniem badań diagnostycznych, zabiegów i innych czynności pomocniczych związanych z rodzajem udzielanych przez Podmiot świadczeń zdrowotnych i innych usług medycznych, przypisanych na danym stanowisku pracy z uwzględnieniem posiadanych przez pracownika kwalifikacji i umiejętności; 
 • pracownicy zatrudnieni lub współpracujący m.in. na stanowiskach salowych, sanitariuszy, osób sprzątających – wykonywanie pozamedycznych czynności pomocniczych, związanych z obsługą pacjenta oraz dbanie o czystość pomieszczeń Przychodni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i ustalonymi w Przychodni zasadami. 

§ 14

Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników określa umowa o pracę oraz indywidualny zakres czynności pracownika albo umowa o świadczenie usług, sporządzone w związku z powierzeniem określonych czynności w Family Medica.

§ 15

1. Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz – Zarząd, zgodnie z reprezentacją wynikającą z umowy spółki i rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Poszczególne komórki organizacyjne Przychodni oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 16

1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się: 

 • prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązującego systemu prawnego,
 • wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, 
 • zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonych w Przychodni,
 • zasady wynikające z powszechnie obowiązujących standardów medycznych,
 • Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań by zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

§ 17

1. Świadczenia udzielane przez Podmiot są dla pacjentów odpłatne, częściowo odpłatne lub nieodpłatne – zgodnie z zawartymi z Płatnikami umowami. 

2. Świadczenia zdrowotne będą dla pacjenta nieodpłatne, w razie udzielania pacjentowi świadczenia zdrowotnego w ramach zawartej przez Podmiot umowy o współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Towarzystwem Ubezpieczeniowym lub innym podmiotem, w zakresie objętym umową i na rzecz osób uprawnionych do wykonania określonego świadczenia medycznego. 

4. Ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne wykonywane na rzecz pacjentów uprawnionych do leczenia bezpłatnego z tytułu umowy opisanej w ust. 2, udzielane są nieodpłatnie w zakresie i do limitu wynikającego z umowy. W zakresie nieobjętym umową z Płatnikiem świadczenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem Family Medica. 

5. Podstawą udzielania w Family Medica świadczeń, o których mowa w ust. 2 jest dokument potwierdzający tożsamość i uprawnienia Pacjenta do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w ramach możliwości podmiotu, w godzinach otwarcia podmiotu. 

7. Świadczenia medyczne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny i posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

§ 18

 1. Family Medica jest czynne od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty w godzinach zgodnie z informacjami umieszczonymi w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjenta na terenie Family Medica oraz na firmowej stronie internetowej www. familymedica.waw.pl, www. familymedica.pl, www. familymedica.com.pl.
 2. Pacjenci przyjmowania są w godzinach otwarcia Family Medica, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z rejestracją w trakcie rejestracji świadczenia.

§ 19

1. Rejestracja pacjentów może odbywać się osobiście lub przez osoby trzecie w siedzibie podmiotu leczniczego, telefonicznie lub internetowo przez formularz na stronie http://www.familymedica.waw.pl/ z określaniem rodzaju usługi medycznej, osoby świadczącej usługę, wyznaczeniem preferowanego dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

2. Do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z Płatnikiem zewnętrznym pacjent jest obowiązany okazać przy rejestracji dokument potwierdzający uprawnienia do refundowanych świadczeń zdrowotnych oraz dokumentem tożsamości. 

3. Wyniki badań można odebrać osobiście w godzinach otwarcia Podmiotu lub przez stronę internetowa www.familymedica.waw.pl.

4. Na badania diagnostyczne pacjent zgłasza się przygotowany zgodnie z określonymi wymogami wykonania danego badania, w czasie uzgodnionym w rejestracji.

5. Pacjent zgłaszając się do Family Medica na określone świadczenie medyczne powinien posiadać dokument tożsamości.

6.       Pacjent powinien się stawić na umówioną wizytę 10 min. przed wyznaczoną godziną wizyty.

7. W przypadku spóźnienia się pacjenta na umówioną wizytę, pacjent zostanie przyjęty, za zgodą lekarza, po zakończeniu przyjmowania pozostałych pacjentów. 

V. ORGANIZACJA PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

§ 20

Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane przez Płatnika, w szczególności – NFZ, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym Podmiot ma podpisaną umowę o współpracy, tj. za świadczenia zdrowotne odpłatne dla pacjenta (tzw. wizyta prywatna), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa cennik – aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.familymedica.waw.pl oraz w formie papierowej w rejestracji medycznej Family Medica.

§ 21

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń nieodpłatnych dla Pacjentów; w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

2. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

3. Godziny otwarcia podmiotu i sposób rejestracji określa § 18, 19. 

4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia nieodpłatnego dla niego, a finansowanego przez innego Płatnika oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia. Informacje może uzyskać w rejestracji medycznej Family Medica. 

5. Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnia jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.

VI. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 22

1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów. 

2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 23

1. Family Medica może świadczyć usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, publicznych i niepublicznych na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności. 

2. Wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów Family Medica.

§ 24

Zasady bieżącej współpracy pomiędzy Podmiotem, a innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, dotyczące konieczności przeprowadzenia konsultacji, możliwości wykonania świadczenia w placówce wysokospecjalistycznej, konieczności wykonania badania diagnostycznego, itp., regulowane są w umowach między podmiotami, a oparte są na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o zawodzie lekarza oraz na procedurach wynikających z zawartych umów z innymi płatnikami zlecającymi realizację świadczeń zdrowotnych. 

VII. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W PODMIOCIE,

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE

§ 25

1. Podmiot prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń refundowanych przez płatnika innego niż pacjent – także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń. 

3. Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną indywidualną wewnętrzną; indywidualną zewnętrzną oraz dokumentację medyczną zbiorczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby i filii Family Medica. Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w archiwum znajdującym się pod adresem:  ul. Ryżowej 48 lok. 269.

5. Dokumentacja administracyjna i pracownicza oraz dokumentacja związana ze współudziałem w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby Family Medica. Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w archiwum znajdującym się pod adresem:  ul. Ryżowej 48 lok. 269.

§ 26

1. Zadaniem Family Medica jest prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych, na którą składa się dokumentacja indywidualna wewnętrzna i zewnętrzna oraz wewnętrzna dokumentacja zbiorcza.

2. Indywidualną dokumentację wewnętrzną stanowi:

 • historia zdrowia i choroby pacjenta. 

3. Indywidualną dokumentację zewnętrzną stanowi:

 • skierowania do szpitala lub innych podmiotów zewnętrznych, 
 • skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje, 
 • zaświadczenia, 
 • orzeczenia, 
 • opinie lekarskie, 
 • karty przebiegu ciąży.

4. Wewnętrzną dokumentację zbiorczą stanowią m.in. 

 • rejestr przyjętych pacjentów 
 • rejestr zabiegów wykonanych w gabinecie zabiegowym 
 • rejestr nieprawidłowych wyników badań 
 • rejestr zdarzeń medycznych niepożądanych 
 • rejestr pobranych badań laboratoryjnych 

5. Podmiot prowadzi archiwum dokumentacji medycznej pacjentów.

6. Obowiązkiem Family Medica jest ponadto:

 • prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej, 
 • rejestracja zgonów oraz ich zgłaszanie wynikających z przepisów do uprawnionych organów oraz wydawanie wymaganych prawem dokumentów.

§ 27

1. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjentów, którym Family Medica udzieliła świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Podmiotu. 

2. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu zakończono udzielać świadczenie zdrowotne przekazywana jest do archiwum.

§ 28

1. Przychodnia udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym oraz innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej na podstawie wniosku złożonego w formie pisemnej. 

2. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej podejmuje Dyrektor Family Medica, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli dokumentacja medyczna jest niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę, decyzję o udostępnieniu dokumentacji zakładom opieki zdrowotnej lub lekarzowi może podjąć lekarz prowadzący lub inny lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. 

4. Odmowa wydania dokumentacji wymaga podania przyczyny i zachowania formy pisemnej. 

§ 29

1. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

 • do wglądu w Family Medica; 
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii; 
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

3. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. 

4. Udostępnienie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej jego dokumentacji medycznej zbiorczej następuje poprzez wskazanie jedynie tych informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem. 

5. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w Podmiocie należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę. 

§ 30

1. Family Medica gromadzi i przekazuje płatnikom refundującym świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom, dane osobowe dotyczące pacjentów uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanego ubezpieczenia.

2. Zakres danych dotyczących pacjentów, którym świadczenia zdrowotne zostały nieodpłatnie udzielone w ramach posiadanego przez nich ubezpieczenia oraz zasady ich przekazywania, ustala uprawniony płatnik w umowach zawieranych z Podmiotem na wykonanie określonych w nich świadczeń zdrowotnych. 

3. Zakres danych umieszczanych w indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej prowadzonej przez Family Medica określają odrębne przepisy.

4. Ruch chorych może być rejestrowany za pomocą systemu ewidencji elektronicznej.

5. Zbiory informacji sporządzone i utrwalone na komputerowych nośnikach informacji prowadzone są z zachowaniem selektywności dostępu do zbioru informacji, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym oraz zapewniający ochronę przez zniszczeniem i utratą. 

§ 31

Za udostepnienie dokumentacji medycznej Podmiot nie pobiera opłaty.

VIII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO

INNEGO NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

§ 32

1. Pobierane opłat od Pacjentów za wykonanie świadczenia medyczne ma miejsce w następujących przypadkach:

 • udzielania świadczenia nie objętego umową z umową z Płatnikiem zewnętrznym, w którym pacjent jest ubezpieczony lub posiada umowę na świadczenie usług medycznych;
 • udzielania świadczeń pacjentowi, który nie potrafi udokumentować swojego prawa do refundowanych – zgodnie z umowami zawartymi przez Podmiot – świadczeń medycznych;
 • udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do Podmiotu w trybie przyjęcia prywatnego.

2. Wysokość opłat określona jest w Cenniku – aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.familymedica.waw.pl oraz w formie papierowej w rejestracji medycznej Family Medica.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

§ 33

W czasie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Family Medica, pacjent ma prawo do:

1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń, realizowanej w formie listy oczekujących; 

2) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny;

3) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej;

4) rzetelnej informacji o stanie zdrowia;

5) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych;

6) wyrażenia na piśmie dobrowolnej, świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym; 

7) wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów;

8) pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do badań i zabiegów;

9) poszanowania przekonań i praktyk religijnych;

10) udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której   dokumentacja ta może być udostępniona;

11) zachowania w tajemnicy danych dotyczących stanu zdrowia i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej

12) składania skarg i wniosków;

13) zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby uprawnione w szczególności kombatanci, inwalidzi wojenni, honorowi dawcy krwi są uprawnione do przyjęcia poza kolejnością.

§ 34

1. Pacjent, w tym małoletni w wieku po ukończeniu szesnastego roku życia, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

2. Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą pacjenta i/lub jego opiekuna prawnego.

§ 35

Lekarz może ograniczyć zakres udzielanych informacji jedynie w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, a według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma obowiązek udzielić wymaganej informacji. 

§ 36

1. Przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust. 4 może być wykonane po wyrażeniu zgody przez pacjenta. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 , może być wyrażona w każdej formie, ujawnionej w sposób dostateczny i wyrażającej, w sposób nie budzący wątpliwości, wolę pacjenta poddania się badaniu lub innemu świadczeniu zdrowotnemu, a m.in. w formie ustnej, poprzez przystąpienie do wykonania badania, zgłoszenie się na badanie, itp. 

3. Świadczenia zdrowotne polegające na wykonaniu zabiegu operacyjnego, przeprowadzeniu badania diagnostycznego lub podjęciu leczenia przy zastosowaniu metody stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta powinno być przeprowadzone po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta wyrażonej w formie pisemnej. 

4. Jeśli złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na świadczenia wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu nie jest możliwe ze względu na stan zdrowia pacjenta, który to stan uniemożliwia pacjentowi złożenie oświadczenia w formie pisemnej, jak również nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym, niemożność złożenia pisemnego oświadczenia oraz zgoda wyrażona w innej formie, o której mowa w ust. 2, powinna być odnotowana w dokumentacji medycznej. W pozostałych przypadkach dotyczących ust. 3 -odpowiednie zastosowanie ma § 37 niniejszego regulaminu. 

§ 37

W przypadku, w którym pacjent odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub innym świadczeniom zdrowotnym, lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o negatywnych następstwach, jakie mogą wyniknąć z niewykonania świadczenia. Jeżeli pacjent nadal odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom leczniczym zleconym przez lekarza, lekarz ma prawo zwrócenia się do pacjenta o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, z zastrzeżeniem wynikającym z § 38, 39 niniejszego regulaminu 

§ 38

1. W przypadku pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego zgodę na udzielenie świadczenia wyraża jego przedstawiciel ustawowy. Jeżeli pacjent ten jest w stanie wypowiedzieć swoją opinię w sposób świadomy, lekarz obowiązany jest ponadto uzyskać zgodę od tego pacjenta. 

2. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego wymagana jest również od małoletniego pacjenta, który ukończył 16 lat. 

3. Jeżeli pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona, pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący wystarczającym rozeznaniem, sprzeciwia się udzieleniu świadczenia, poza zgodą jego przedstawiciela lub opiekuna faktycznego albo w przypadku nie wyrażenia przez nich zgody, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. 

4. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego może być wyrażona ustnie lub poprzez każde zachowanie, które w sposób jednoznaczny wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym, z zastrzeżeniem wynikającym z § 39. 

§ 39

1. Wykonanie zabiegu operacyjnego bądź zastosowanie metody diagnostycznej lub leczniczej stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela lub skontaktowanie się z nim jest niemożliwe, wymagane jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego. 

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta, o którym mowa w ust. 1 nie zgadza się na wykonanie zabiegu operacyjnego lub zastosowanie metody stwarzającej ryzyko dla pacjenta, lekarz może przystąpić do wykonania tych czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. 

3. Wykonanie zabiegu operacyjnego lub zastosowanie metody, o której mowa w ust. 1 bez zgody przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego możliwe jest jedynie wówczas, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego rozstroju zdrowia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. W takim przypadku lekarz obowiązany jest, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii zatrudnionego w Family Medica drugiego lekarza tej samej specjalności i o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.

§ 40

1. Postępowanie lekarza w przedmiocie uzyskania zgody od pacjenta, przedstawiciela ustawowego, lub innych osób uprawnionych do jej udzielenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, powinno pozostawać w bezpośrednim związku czasowym i przyczynowym z danym świadczeniem. 

2. Zgoda na zabieg operacyjny bądź na zastosowanie metody diagnostycznej lub leczniczej stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta wyrażona na piśmie powinna jednoznacznie wskazywać, iż została ona udzielona po uzyskaniu przez pacjenta lub inną osobę uprawnioną do jej wyrażenia niezbędnej informacji o rodzaju, zakresie, skutkach, rokowaniu i ryzyku związanym z wykonaniem proponowanych przez lekarza czynności medycznych i dotyczy określonego zabiegu lub określonej metody. 

§ 41

1. Jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a niezwłoczne uzyskanie zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nie jest możliwe, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności. 

2. Zmiana zakresu zabiegu lub metody powinna nastąpić po uprzednim uzyskaniu przez lekarza, o ile to jest możliwe, opinii innego zatrudnionego w Family Medica lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

§ 42

1. Badanie lub udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność niezwłocznego udzielenia pomocy lekarskiej ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, a pacjent, ze względu na wiek lub stan zdrowia, nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. 

2. Decyzja o podjęciu czynności medycznych w sytuacji wskazanej w ust. 1 powinna być, odpowiednio do możliwości, skonsultowana z innym zatrudnionym w Family Medica lekarzem. 

§ 43

Wszystkie okoliczności związane z udzieleniem zgody przez pacjenta lub jej odmową, podlegają wpisowi do historii choroby pacjenta. 

§ 44

Do obowiązków pacjenta należy:

 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Family Medica,
 • przestrzegania zasad higieny osobistej,
 • posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z refundowanych świadczeń zdrowotnych,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
 • przestrzeganie zaleceń lekarza.

§ 45

1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Podmiocie ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora Podmiotu.

2. Wnioski i skargi zostają zgłoszone Dyrektorowi Podmiotu.

3. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Podmiotu przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 508088866.

4. Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego pisma lub skargi przekazanej w formie ustnej do Dyrektora Podmiotu , z zastrzeżeniem ust. poniższego. 

5. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających lub skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od daty złożenia skargi lub wniosku. W wyjątkowych przypadkach, termin, o którym mowa wyżej, może być przesunięty na okres do 2 miesięcy.

§ 46

Pełna informacja o prawach pacjenta dostępna jest w Family Medica  poprzez udostępnienie pacjentom, na ich wniosek, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia  6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009 , nr 52 poz. 417  z późniejszymi zmianami) oraz poprzez umieszczenie w miejscu ogólnie dostępnym z ww. ustawy. Pełna informacja o prawach pacjenta dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej przychodni.

X. OBOWIĄZKI PODMIOTU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

§ 47

1. W razie śmierci pacjenta podczas leczenia w Podmiocie lekarz:

 • dokonuje oględzin,
 • stwierdza zgon i jego przyczynę,
 • jeśli pacjent był leczony w Podmiocie – wpisuje w historii choroby datę i godzinę zgonu oraz wystawia kartę zgonu.

2. W razie zgonu pacjenta należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Podmiotu oraz rodzinę zmarłego.

3. Zwłoki zmarłego należy przenieść w miejsce niedostępne dla innych pacjentów.

4. Rodzina zmarłego decyduje o przewiezieniu zwłok do wybranego Podmiotu pogrzebowego.

5. Przedmioty, które zmarły miał przy sobie personel Podmiotu przekazuje rodzinie zmarłego za pokwitowaniem.

6. W przypadku wątpliwości, co do przyczyny zgonu Dyrektor Podmiotu zawiadamia Prokuraturę.

7. W przypadku trudności z ustalaniem danych osobowych zmarłego Podmiot powiadamia właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

XI. SPOSÓB KIEROWNIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO

§ 48

1. Kierowanie Podmiotem należy do kompetencji wspólników zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki i rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zarządzanie mogą powierzyć część czynności z zakresu zarządzania pracownikowi zwanego Dyrektorem Zarządzającym Family Medica na podstawie stosownych umów lubi pełnomocnictw.

3. Do poszczególnych kompetencji osób zarządzających należy:

 • reprezentowanie Podmiotu na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Podmiotu związanych z administrowaniem i organizacją jego pracy,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Podmiotu – zgodnie z jego celem, umową Spółki oraz kierunkami przyjętymi przez wspólników,
 • współkoordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek i pracowników w celu osiągnięcia przez Spółkę jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników,
 • kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku Spółki wśród pracowników oraz na rynku,
 • podejmowanie decyzji w sprawach współpracy gospodarczej z innym podmiotami;
 • podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • kierowanie pracą podległego personelu,
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność podmiotu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania przez zarządzających Podmiotem.

2. Z treścią regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy Podmiotu. 

3. Zmiany regulaminu będą wprowadzane pisemnie i podawane do wiadomości pracowników i pacjentów.

Skontaktuj się z nami

przychodnia@familymedica.waw.pl

tel.: (22) 883 47 14 lub tel.: 508 088 866

Zapisz się

Zostań pacjentem Family Medica już dziś

Dołącz do naszej "Family"

Umów wizytę
Fb